Åpenhetsloven

For å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har 99x-gruppen forpliktet seg til å gjennomføre regelmessige risikovurderinger og rapportering av eventuelle funn. Med selskaper i Sri Lanka, Malaysia og Brasil anerkjenner vi viktigheten av å gjennomføre grundige due diligence-vurderinger for å sikre overholdelse av åpenhetsloven og fremme ansvarlige forsyningskjeder. Vi er forpliktet til å ta alle nødvendige skritt for å sikre at våre virksomheter og våre underleverandører opererer i samsvar med relevante standarder for arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og miljøhensyn.

Etter vårt syn, er due diligence-vurderinger en pågående prosess, og vi er forpliktet til å forbedre vår praksis på en kontinuerlig basis, basert på ny kunnskap, erfaring og beste praksis. Vårt mål er å sikre en ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift og å bidra til å fremme arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljøvern i alle markeder vi opererer i, eller har samarbeidspartnere.

Resultat fra 2022-gjennomgangen:

99x-gruppen har valgt å ta utgangspunkt i due diligence-vurderinger, retningslinjer og prinsipper basert på selskapets aktivitet på Sri Lanka, som også utgjør den absolutt største delen av organisasjonen med over 90 % av de ansatte. Hensikten er å legge de samme føringer og prinsipper til grunn for alle selskaper og forretningsområder i konsernet. I arbeidet med rapporten for 2022 er det ikke identifisert noen brudd på egne retningslinjer eller noen form for negative konsekvenser. Vi har imidlertid avdekket et behov for å forbedre prosessene for leverandørutvelgelse for å sikre samsvar på tvers av hele forsyningskjeden. Hvis du har spørsmål om 2022-vurderingen vår, kan du kontakte transparency@99x.io

Organisering og drift:

99x-gruppen har hovedkontor i Oslo.. Konsernets selskaper i Norge, 99x Technology AS, Seeds AS og Incrementi AS, tilbyr programvareutvikling, hovedsakelig med bistand fra datterselskapet 99x Technology i Colombo, Sri Lanka og vår partner LeanOn i Vittoria, Brasil. De kommersielle aktivitetene drives hovedsakelig fra de norske selskapene. Utvikling av løsninger og kundeservice tilbys hovedsakelig fra Sri Lanka og Brasil. 99x Technology i Colombo er et selskap med mer enn 400 ansatte og selskapets ledelse samarbeider tett med konsernledelsen innen alle aspekter av virksomheten. Det er avtaler som regulerer forholdet mellom de ulike selskapene og det er utstrakt daglig kommunikasjon mellom alle selskapene. Det gjøres besøk fra Norge til både Sri Lanka og Brasil flere ganger i året.

Samsvar og sertifiseringer:

De interne prosessene ved 99x er i samsvar med følgende standarder. Agile for software project delivery and management

 • ISO 9001:2015 Kvalitetssystem
 • ISO 27001:2022 Informasjonssikkerhet
 • ISO 27701:2019 Ledelsessystem for personverninformasjon

Retningslinjer for helse og sikkerhet (OH&S):

Vår arbeidsmiljøpolicy for helse og sikkerhet er dokumentert i selskapets egen "F-PL03 Health and Safety Policy". Hovedpunktene som dekkes i politikken er:

 • Ledelsens forpliktelse til å tilby en sunn og trygg arbeidsplass for både ansatte og annet personell som er berørt av virksomheten til 99x.
 • Roller og ansvar for opprettholdelse av en sunn og trygg arbeidsplass.
 • Forpliktelse til å tilby opplæring og andre ressurser for en vellykket implementering av policyen.
 • Gjennomføre risikovurderinger knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen og iverksette avbøtende tiltak.
 • Rapportering og oppfølging av relaterte hendelser.
 • Forpliktelse til å gjennomføre interne og eksterne vurderinger.
 • Forpliktelse til å overholde de relaterte forskriftene.

Ledelse og atferd:

Vi har en policy for forretningsatferd under navnet "P-PL01 Code of Ethics & Conduct Policy". Våre veiledende prinsipper stemmer overens med dette formålet der, "Vi begeistrer våre kunder, verdsetter hverandre og blir vår beste “jeg”!" Vi begeistrer våre kunder:

 • Vi arbeider hardt for å levere over forventningene
 • Vi innover og løser problemer
 • Vi viser mot og pusher grenser

Vi verdsetter hverandre:

 • Vi hjelper hverandre
 • Vi bidrar til mangfold
 • Skaper tillit gjennom en åpen kultur

Vi utvikles til å bli vår beste “jeg”:

 • Begeistres av friheten til å lede
 • Dyrker lidenskap
 • Kontinuerlig læring og utvikling
 • Bli rollemodeller og globale medmennesker

Vi opptrer alltid på en måte som er i samsvar med selskapets verdier. Vi støtter og oppfordrer andre til å følge disse verdiene.

Bestikkelser og korrupsjon:

Vår policy for forretningsatferd "P-PL01 Code of Ethics & Conduct Policy" dekker kravene til vår forpliktelse mot bestikkelser og korrupsjon:

 • Vi er forpliktet til etisk og rettferdig konkurranse.
 • Vi vil ta uavhengige pris- og markedsføringsbeslutninger og vil ikke samarbeide eller koordinere forretningsaktiviteter med våre konkurrenter.
 • Vi vil ikke tilby eller be om upassende betalinger eller tips i forbindelse med kjøp av varer eller tjenester for 99x eller salg av dets produkter eller tjenester.

Vår policy for forretningsatferd "P-PL01 Code of Ethics & Conduct Policy" dekker kravene til vår forpliktelse mot interessekonflikter:

 • Vi må unngå ethvert forhold eller aktivitet som kan svekke, eller til og med synes å svekke, vår evne til å ta objektive og rettferdige avgjørelser når vi utfører jobbene våre.
 • Vi må aldri bruke 99x eiendom eller informasjon for personlig vinning eller personlig ta for oss selv noen mulighet som oppdages gjennom vår posisjon med 99x.

Før våre medarbeidere engasjerer seg i noen aktivitet, transaksjon eller forhold som kan gi opphav til en interessekonflikt, må ansatte få en vurdering fra 99x-ledelsen.

Menneskerettigheter og arbeidsforhold:

Selskapets policy for menneskerettigheter "P-PL02 Human Rights Policy" dekker vår forpliktelse til å beskytte menneskerettighetene i henhold til FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter. Den dekker følgende: Vi streber etter å respektere og fremme menneskerettigheter i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vår menneskerettighetspolitikk tar hensyn til følgende nøkkelområder i den.

 • Helse og sikkerhet - Helse og sikkerhet til våre ansatte er av største betydning. Vår policy er å tilby en trygg og sunn arbeidsplass og overholde gjeldende lover og regler for sikkerhet og helse.
 • Mangfold og inkludering – Vi er forpliktet til å tilby like muligheter og er intolerante overfor diskriminering.
 • Ansettelsesvilkår - Vi forholder oss til gjeldende lover og regler om ansettelse arbeidstid, permisjonskrav og ferier. Vi tilbyr rimelig tilrettelegging for kvalifisert personell basert på funksjonshemminger og graviditet/fødsel.
 • Ansattgoder - Vi kompenserer ansatte konkurransedyktig i forhold til bransjen.
 • Barnearbeid – Vi tolererer ikke bruk av barnearbeid, tvangsarbeid eller menneskehandel av noe slag.
 • Organisasjonsfrihet – Vi respekterer våre ansattes rett til å melde seg inn, danne eller ikke melde seg inn i en fagforening uten frykt for trusler eller trakassering.
 • Rett til personvern - Vi respekterer personvernet til våre ansatte og forretningspartnere.
 • Risikostyring - Vi gjennomfører konsekvensvurderinger av menneskerettigheter med jevne mellomrom og før større beslutninger eller endringer i operasjonene, etterfulgt av risikomitigerende tiltak
 • Klagehåndtering - Vi respekterer den ansattes rett til å uttrykke sine klager uten å kompromittere deres stilling.
 • Fellesskap – Vi gjennomfører tidsriktige og bærekraftige CSR-aktiviteter som vil ha en betydelig og målbar innvirkning på lokalsamfunnene våre.
 • Miljø – Vi driver vår virksomhet på en miljømessig ansvarlig måte, med den hensikt å redusere vårt miljøavtrykk og beskytte vår klode.

Mangfold og inkludering:

Vår antidiskrimineringspolicy "P-PL10 Respektfull arbeidsplasspolicy" dekker kravene til vår forpliktelse mot diskriminering på arbeidsplassen som angitt nedenfor. Diskriminering er enhver negativ handling eller holdning rettet mot noen på grunn av beskyttede egenskaper, som rase og kjønn. Andre beskyttede egenskaper kan omfatte:

 • Alder
 • Religion
 • Etnisitet / nasjonalitet
 • Funksjonshemming / sykehistorie
 • Ekteskap / borgerlig partnerskap
 • Graviditet / barsel / farskap
 • Kjønnsidentitet/seksuell legning

Selskapet vil ikke tolerere noen form for diskriminering som skaper et fiendtlig og ubehagelig miljø for ansatte eller andre interessenter som driver forretninger med 99x. Vi innser at diskriminering noen ganger er utilsiktet, siden vi alle kan ha ubevisste oppfatninger som kan være vanskelig å identifisere og overvinne. I tilfeller hvor vi konkluderer med at en ansatt ubevisst diskriminerer, vil vi støtte dem gjennom opplæring og rådgivning og implementere prosesser som reduserer adferden.

Styrets involvering og ansvar

99x-gruppens styre har deltatt i gjennomgangen og due diligence for 2022, samt behandlet og signert den engelske versjonen av rapporten. Den engelske utgaven er tilgjengelig ved henvendelse.

Hvem bør jeg kontakte for mer informasjon?

Ta kontakt for andre spørsmål eller avklaringer på transparency@99x.io